Alle Kindertherapeuten.nl

Specialisaties

Behandeling en Specialisaties

Kindertherapeuten zijn op veel verschillende gebieden werkzaam. Veel Kindertherapeuten zijn werkzaam in een eigen praktijk als psychotherapeut, eerstelijnspsycholoog of (integratief of psychomotorisch) kindertherapeut. Anderen hebben een bureau voor begeleiding bij leerproblemen, dyslexie, gedragsproblemen, beroepskeuze, mediation, of zij verzorgen trainingen en coaching op divers gebied. (Ortho)pedagogen hebben vaak een praktijk waarin men gespecialiseerd is in leerproblemen en opvoedingsvragen. Bij een kinderpsychiater kunt u weer bij uitstek goed terecht als het gaat om medicatie al dan niet in combinatie met psychotherapie.
Het doel van consulten met een kindertherapeut is de problemen of psychische klachten van uw kind op te heffen, of zoveel te verminderen dat u eb uw kind er minder last van hebt of u te helpen een antwoord te vinden op vragen waar u, in het gezin of in het omgaan met uw kind, mee zit.

Hieronder vindt u een globaal overzicht van de verschillende specialisaties waarin Kindertherapeuten zich gespecialiseerd in kunnen zijn. Op de adressenlijsten en de eigen informatiepagina’s of websites van de kindertherapeuten die vermeld staan, vindt u vaak terug welke specialisatie een therapeut heeft. U komt dezelfde kleurtjes daar tegen.

 • Kinder-en jeugdpsychologie
 • Gezinstherapie (Senso)motorische therapi
 • Integratieve Kindertherapie Ortho)pedagogie Traumatherapie (EMDR
 • Psychomotorische kindertherapie
 • Psychotherapie
 • Beroeps- en studiekeuz
 • Leerproblemen, bv dyslexie
 • Coaching
 • Creatieve therapie
 • Diverse soorten trainingen
 • Speltherapie
 • Alternatieve behandelwijzen
 • Kinderpsychiater
 • Eerstelijnspsychologen

Kinder- en jeugdpsychologen en (ortho)pedagogen hebben zich gespecialiseerd in de behandeling van kinderen en jeugdigen en hun ouders. Ze houden zich bezig met diagnostiek, advies en behandeling. Ze hebben specifiek ervaring in het behandelen van kinderen, en hebben vaak de mogelijkheid tot het geven vaak speltherapie, sociale vaardigheidstrainingen en gezinsgesprekken. Orthopedagogen zijn gespecialiseerd in de problematische leer/opvoedingssituatie van kinderen en jeugdigen. Daarnaast kunnen ze specifiek gespecialiseerd zijn in bepaalde problemen: bv. autisme, dyslexie, pesten, angsten etc. etc.
terug

Eerstelijnspsychologen

Eerstelijnspsychologen verzorgen de eerste opvang van volwassen, maar ook kinderen en jongeren met psychische problemen. De behandeling is kortdurend (meestal tussen de 5 en 12 gesprekken). Een eerstelijnspsycholoog behandelt actuele problemen en klachten. Een eerstelijnspsycholoog heeft een brede kennis op het gebied van psychische problemen. De eerstelijnspsycholoog is dus geen specialist, die bevindt zich in de tweede of derde lijn. Wanneer er sprake is van hele specifieke en/of ernstige psychische problemen wordt er vaak verwezen naar zo’n specialist. Vraag altijd of de eerstelijnspsycholoog van uw keuze ervaring heeft met het probleem waar u of uw kind voor komt.
terug

Psychotherapie

Kindertherapeuten, psychotherapeuten of (ortho) pedagogen werkzaam in de zgn. tweede lijn, verzorgen gespecialiseerde zorg bij zwaardere psychische of psychiatrische problemen. Deze kindertherapeuten werken vaak als vrijgevestigd kindertherapeut of psychotherapeut. Men onderscheidt globaal vier hoofdvormen van psychotherapie:

 • Gedragstherapie
 • Psychoanalyse en psychoanalytische psychotherapie
 • Cliëntgerichte psychotherapie
 • Relatie- en systeemtherapie

In gedragstherapie wordt er vanuit gegaan dat ons gedrag veelal is aangeleerd, en dat het dus ook mogelijk is om gedrag weer af te leren. In de behandeling wordt uitgegaan van een concreet probleem of klacht. Stapsgewijs wordt gewerkt aan de oplossing hiervan. Een gedragstherapeut werkt vaak met opdrachten en oefeningen om zodoende ander gedrag aan te leren. Gedragstherapeuten werken ook vaak cognitief, d.w.z. dat er aan de gedachtenpatronen van mensen gewerkt wordt.

In de psychoanalyse en psychoanalytische psychotherapie wordt er vanuit gegaan dat mensen vooral gevormd worden door belangrijke ervaringen uit hun jeugd. Het doel van de behandeling is het bewust worden van verborgen gevoelens en gedachten, waardoor een cliënt inzicht krijgt in de oorzaak van onze problemen. Deze therapie wordt weinig bij kinderen toegepast.

In de cliëntgerichte psychotherapie wordt uitgegaan van de persoonlijke ervaring en ontwikkeling van een cliënt. Door meer in contact te komen met de eigen unieke gevoelens kan een cliënt beter leren omgaan met mogelijke situaties in zijn leven, waardoor er meer ruimte ontstaat voor persoonlijke ontwikkeling.

In relatie- en systeemtherapie wordt er van uitgegaan dat de cliënt deel maakt van een systeem (bv. gezin, partnerrelatie). Er wordt gekeken naar de wisselwerking in het systeem. Vaak wordt het gehele systeem betrokken in deze behandeling.

Naast deze hoofdvormen zijn er nog veel meer soorten therapie, die soms afgeleid zijn van één van deze hoofdrichtingen, maar soms ook een geheel andere achtergrond hebben. Een kindertherapeut maakt vaak ook gebruik van methoden die uit de verschillende therapie-richtingen afkomstig zijn.

Kinderpsychiater

Een kinderpsychiater is een kinderarts die zich gespecialiseerd heeft in de psychiatrie. Het verschil tussen een psychiater en een psycholoog is dat een psychiater als vooropleiding de arts-opleiding heeft doorlopen. De psychiater heeft zich daarna vier en een half jaar gespecialiseerd in geestesziekten. Een psycholoog mag geen medicijnen voorschrijven, een psychiater wèl. In het algemeen behandelen kinderpsychiaters zwaardere en complexere problemen. Ze worden ook vaak ingeschakeld om een diagnose te stellen.

Integratieve kindertherapie

Integratieve kindertherapie is een kortdurende en intensieve vorm van psychotherapie voor kinderen. De therapie gaat uit van de methodiek: ik-relatie-klacht.
Dit houdt het volgende in: het kind is de IK die de klacht ervaart. De klacht wordt door de therapeut begrensd en opgevat als een kant van de persoonlijkheid, waarover het kind te weinig controle heeft. Het doel van de behandeling is het kind te helpen om opnieuw controle te krijgen en keuzemogelijkheden te ontwikkelen ten aanzien van de klacht, zodat het kind op een gezonde wijze verder kan. De therapie gaat uit van het zelfoplossend vermogen van het kind. De therapie richt zich op de binnenwereld van het kind, maar ook op de relaties die het heeft binnen het gezin en op de buitenwereld zoals de school.

Psychomotorische kindertherapie

Psychomotorische kindertherapie (PMKT) is gericht op kinderen en jeugdigen die vastlopen of stagneren in hun sociaal, emotionele ontwikkeling. Een kind dat zich makkelijk beweegt, bouwt een goed zelfgevoel op, zodat het zich thuis kan voelen tussen leeftijdsgenootjes, op school en in het gezin.Door middel van beweging, muziek en spel wordt mbv PMKT in een veilige omgeving onder deskundige begeleiding van een therapeut gewerkt aan een veranderingsproces bij het kind.

Trainingen

Kinderen kunnen in groepsverband een training aangeboden krijgen. Sociale vaardigheidstrainingen bij kinderen en jongeren zijn bv. aangewezen bij problemen in het omgaan met andere kinderen, gepest worden ed.. Trainingen in studievaardigheden, bij problemen bij het oppakken van de studie en faalangsttrainingen als er sprake is van faalangst. De Kanjertraining is er voor kinderen die de moed hebben te erkennen dat ze er niet bij horen.

Coaching

Coaching wordt vaak aangeboden bij wat lichtere problematiek, waarbij veel zelfwerkzaamehid van de jonere gevragd wordt. Bv. in het geval mogelijkheden en vaardigheden te ontdekken en te ontwikkelen, om zo beter met moeilijke situaties om te kunnen gaan,

Beroeps- en studiekeuze

Bij vragen ten aanzien van keuze op het gebeid van school- en beroepskeuze kunnen kindertherapeuten gespecialiseerd hierin een antwoord bieden. Deze kindertherapeuten geven mensen advies over de beste toekomstmogelijkheden wat betreft keuze van opleiding en beroep. Daarbij wordt rekening gehouden met de capaciteiten, interesses en persoonskenmerken van individuen. Een uitgebreid psychologisch- en beroeps- of studiekeuzeonderzoek behoort tot de standaardmogelijkheden. Deze kindertherapeuten geven een advies op maat op basis van een ruime kennis van persoonlijkheid, capaciteiten- en intelligentieonderzoek ed. in combinatie met kennis van opleidingen, (om)scholingsmogelijkheden en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Traumabehandeling via EMDR

EMDR is een intensieve procedure om akelige ervaringen te verwerken. EMDR is een complexe vorm van psychotherapie die verschillende succesvolle elementen van andere therapieën integreert in combinatie met een afleidende stimulus (het met de ogen volgen van de handen van de therapeut of bi-laterale audiostimulatie). Hierdoor wordt “het informatie-verwerkings-systeem in de hersenen” gestimuleerd. Door het stimuleren van het informatie-verwerkings-systeem, in een relatief korte tijd therapeutische doelen bereikt. Hierbij veroorzaakt EMDR herkenbare veranderingen die ook na langere tijd blijven bestaan. EMDR werkt ook erg goed bij kinderen met een trauma. (bron: Vereniging EMDR Nederland)

Alternatieve behandelwijzen

Er zijn ook kindertherapeuten die vanuit een spirituele of holistische visie met kinderen en jeugdigen werken. Gewerkt kan dan bv. worden met homeopathie, kruiden, ijzersupplementen diëten, reiki, massage, gestalt etc. Veel therapeuten die met alternatieve behandelwijzen werken, en aangesloten zijn bij een beroepsvereniging worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Oriënteer u altijd goed.

Sensomotorische therapie

Voor kinderen en jongeren die problemen hebben met hun motoriek kan (Senso)motorische therapie nuttig zijn. Je kunt dan denken aan kinderen die niet zo makkelijk en soepel bewegen, vaak ongelukjes hebben, geen goede lichaamshouding hebben etc.

Speltherapie

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen waarbij het spel gebruikt wordt om een kind vooruit te helpen. Deze therapie vindt plats in de spelkamer, waarbij het kind veel vrijheid heeft om met allerlei expressiemateriaal en speelgoed te spelen. De therapeut volgt het kind in zijn spel, brengt onder woorden wat er gebeurt in het spel en/of speelt mee.

 

Creatieve therapie

Creatief therapeuten zijn gespecialiseerd in een bepaald kunstzinnig gebied. Dit kan drama zijn, of muziek, beeldende vorming of dans, waarmee kinderen begeleid worden bij het vinden van een oplossing voor hun psychische problemen.

Leerproblemen, bv. dyslexie of dyscalculie
Kindertherapeuten kunnen gespecialiseerd zijn in het onderzoek en behandelen van veel leerproblemen bv. dyslexie of dyscalculie.
Dyslexie ook wel als woordblindheid aangeduid is een verzamelnaam voor een aantal aandoeningen die gepaard gaan met problemen met vooral geschreven taal. Er zijn verschillende vormen van dyslexie met elk een verschillende oorzaak. In Nederland mag de diagnose dyslexie enkel gesteld worden door een psycholoog of een orthopedagoog met een basisaantekening psychodiagnostiek en daarbij een speciale aantekening voor het stellen van de diagnose dyslexie.
Dyscalculie is een stoornis bij het rekenen due vaak samengaat met nog een aantal andere beperkingen, zoals ruimtelijk inzicht, klokkijken, slechter geheugen, spellingsproblemen, gebrek aan inzicht. Er zijn ook gevallen bekend waarbij er alleen sprake is van de rekenstoornis, zonder de hierboven genoemde beperkingen.
terug